Showcase school

ICT neemt een steeds grotere plaats in binnen het onderwijs. Tijdens de Covid-19 pandemie heeft het onderwijs kennisgemaakt met onderwijs-op-afstand. Mede hierdoor zijn de ontwikkelingen binnen de ICT op heel veel scholen in een stroomversnelling geraakt. Vaak zijn deze ontwikkelingen gericht op het lesgeven op afstand (afstandsonderwijs) en op de steeds groter wordende plek die ICT binnen lesmethodes inneemt.

De ontwikkelingen in de sterk veranderende samenleving en ICT gaan snel. Wij vinden het van groot belang dat de onderwijspraktijk goed blijft aansluiten bij de leefwereld van leerlingen en hen voorbereidt op de maatschappij. Daarnaast is het met een steeds krappere arbeidsmarkt en een stijgend docenten- en schoolleiderstekort voor scholen en onderwijsorganisaties noodzakelijk om aan te sluiten bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en te onderzoeken hoe technologie de onderwijspraktijk kan ondersteunen of verbeteren.

Vier domeinen binnen ICT

ICT is binnen scholen en schoolorganisatie op vele manieren in te zetten. Wij vinden het belangrijk dat scholen zichzelf de vraag stellen op welke manier de inzet van ICT een zo hoog mogelijk rendement oplevert. In het ontwikkeltraject bij scholen en schoolbesturen richten wij ons daarom op vier domeinen: Leiderschap & beleid, Lesgeven & leren, Leerling (student) & schoolsucces en Intelligente omgevingen. Door deze integrale benadering werken wij samen met de school- en onderwijsorganisatie aan een cultuur van innovatie en leren. Met de medewerkers en stakeholders ontwerpen we een visie en beleidsplan om de gewenste veranderingen te plannen en te leiden.

Visie op verandering

Scholen en onderwijsorganisaties nemen een centrale plaats in binnen de snel veranderende samenleving. IT Randsteden heeft een brede ervaring in het begeleiden van verandertrajecten binnen scholen die gericht zijn op een effectieve en efficiënte inzet van ICT. Een goed ICT beleid en een sterk lerende onderwijscultuur zullen het leerproces van leerlingen ondersteunen en hun leerprestaties verbeteren. Ook helpt het de medewerkers hun onderwijspraktijk te verbeteren, zowel in het primaire proces van lesgeven als op organisatorisch niveau.

Diverse onderzoeken laten zien dat ICT een sterke bijdrage kan leveren aan een aantrekkelijke leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers. Hiermee draagt ICT niet alleen bij aan het leuker en aantrekkelijker kan maken van het onderwijs, maar helpt het ook het onderwijs meer inclusief maken.

Vanuit IT Randsteden helpen wij scholen in het ontwikkelen van hun huidige onderwijsvisie en de plaats die ICT daarbinnen inneemt. Binnen deze ICT vraagstukken begeleiden scholen bij hun strategische planning & verandermanagement, het ontwikkelen van een lerende cultuur en hun stakeholderbeleid & Partnerschappen. Daarnaast zijn wij Global Training partner van Microsoft.

Werken met het KETFAI-model

Veranderingen binnen het strategische ICT-beleid zijn complexe processen. Het succesvol aanpassen en implementeren van ICT-beleid vraagt veel van een school of scholenorganisatie. Het model wat wij hiervoor gebruiken is het KETFAI-model. KETFAI is een samenvoeging van Knoster, Education Transformation Framework en Appreciative Inquiry.

Het KETFAI-model is in 2023 door ons ontwikkeld en is een integratie van drie verander- of transformatiemodellen. Het eerste model is gebaseerd op het Managing Complex Change model van Knoster (1991.) Dit bekende model voor organisatieveranderingen gaat uit van een aantal elementen die in balans moeten zijn om een onderwijsorganisatie te veranderen of te verbeteren. Het gaat hierbij onder andere over visie, urgentie, plan, middelen en competenties.

Het tweede model is gebaseerd op het Education Transformation Framework van Microsoft. Dit model richt zich op elementen Leiderschap & beleid, Lesgeven & leren, Leerling (student) & schoolsucces en Intelligente omgevingen.

Het derde model wat we gebruiken is Appreciative Inquiry van David Cooperrider en Suresh Srivastva (1987). Appreciative Inquiry of waarderend onderzoeken is een krachtig instrument waarmee positieve verandering teweeggebracht kan worden. De kern van deze methodiek is het stellen van kritische vragen aan elkaar waardoor je voor je school of onderwijsorganisatie meer inzicht kunt krijgen in bepaalde situaties. Door hier de open dialoog over aan te gaan en het vanuit  verschillende perspectieven te benaderen krijg je inzicht in het krachtenveld van het betreffende kernthema waar de transformatie zich op richt.

In het door ons ontwikkelde KETFAI-model combineren wij deze drie krachtige transformatiemodellen. Meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Showcase school

Naast het in kaart brengen van dit ontwikkelproces is er voor de aanvraag van Showcase school nog meer nodig. Zoals het professionaliseren van de digitale vaardigheden en het aantonen van deze vaardigheden in de praktijk. IT Randsteden kan het gehele proces voor de school in kaart brengen, verzorgen en succesvol met je afronden. Wil je meer weten? Laten we dan eens afspreken.